Al 25 jaar een betrouwbare partner voor uw reparatie en applicatie. Wij versturen naar alle landen in Europa >>meer info

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Chaser International

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon die al niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument-klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Chaser International (KvK 55437257).
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Chaser International
Postbus 390
3340 AJ  Hendrik Ido Ambacht
Nederland
Telefoon: 078-6817570
info@xtrack.nl
KvK: 55437257
BTW: NL851711637B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle met Ondernemer of aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door de ondernemer schriftelijk (of per e-mail) zijn bevestigd.
 2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en overige in het aanbod vermelde gegevens vormen slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod tot het aangaan van een consumentenkoop op afstand bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant in het geval van consumentenkoop, de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen of toezenden.
  a.    het postadres van de vestiging van de ondernemer waar de consumentklant met klachten terecht kan;
  b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het  herroepingsrecht;
  c.    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d.    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Lid 5 is enkel van toepassing op overeenkomsten in het kader van consumentenkoop
 8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, behoudens in met inachtneming van de in artikel 8 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen en voorwaarden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer schriftelijk (desgewenst digitaal) bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. De in dit artikel opgenomen regeling ter zake het herroepingsrecht geldt enkel ten aanzien van de overeenkomst van consumentenkoop en is derhalve niet van toepassing op overeenkomsten met ondernemers, behoudens de bepalingen die specifiek op koop door ondernemers betrekking hebben en de uitzonderingen als opgenomen in lid 2 en drie van artikel 8 van deze voorwaarden.
  Bij levering van diensten:
 5. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze voorwaarden.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen, onder inhouding van de annuleringskosten ad € 5,00. Dit, onder de voorwaarde, dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd wordt.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten of aanpassen voor producten en gevallen zoals omschreven  in lid 2 en 3.
 2. Uitsluiting of aanpassing van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a.    die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, of anderszins ten behoeve van de klant op maat gemaakt zijn;
  b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d.    die snel kunnen bederven of verouderen;
  e.    voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
  f.    voor producten die door de klant zijn aangebroken;
  g.    voor producten waar een houdbaarheidsdatum op zit;
  h.    voor alle gaas producten.
 3. In het geval van een overeenkomst aangegaan met een zakelijke klant (niet consument) geldt geen herroepingsrecht conform de regeling van artikel 6 van deze algemene voorwaarden en de consumentenkoop op afstand.
 4. Door de ondernemer op voorafgaand verzoek van de klant bij de fabrikant bestelde producten worden niet door de ondernemer retour genomen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden de geoffreerde of overeengekomen prijzen exclusief B.T.W, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 2. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Bij ADR goederen, zware verzendingen of pallet verzendingen zullen verzendkosten vooraf in overleg worden afgestemd.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk, zo mogelijk digitaal, met foto van het gebrek, aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, met een maximum van 1 jaar. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico bij retourzending ligt bij de klant.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet juiste nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van Opdrachtnemer, alsnog na te komen hetgeen door de klant is bedongen.
 2. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
 3. Indien komt vast te staan ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de facturen. In het geval ondernemer geen beroep zou toekomen op het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar aan ondernemer wordt uitgekeerd.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor hetgeen, waartoe de klant jegens derden zal worden gehouden, anders dan de rechtstreekse gehoudenheid van ondernemer jegens de klant als voortvloeiende uit deze voorwaarden. De klant zal ondernemer ter zake vrijwaren.
 5. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van opvolging van door haar gegeven adviezen of informatie. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de producten.  De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Indien op de (koop)overeenkomst geen bedenktermijn van toepassing is dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het moment van bezorging aan de klant, of een vooraf aangewezen en schriftelijk aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. De klant wordt geacht na verloop van de in lid 1 en 2 genoemde, of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
 4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. Indien de klant niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, heeft de ondernemer het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de aan de ondernemer verder toekomende rechten. De hoogte van de rente is overeenkomstig die van de wettelijke (handels)rente. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke (handels) rente, verhoogd met 4.
 6. Iedere verplichting van de klant is terstond opeisbaar ingeval de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien beslag wordt gelegd op zijn bezittingen.
 7. Door Ondernemer ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de Klant anders aangeeft.
 8. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Ondernemer afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 14 – Kosten

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door Ondernemer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Klant te bewerkstelligen, zijn ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd het recht van Ondernemer op nakoming en verdere vergoeding van de schade. De kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering uit handen wordt gegeven, ongeacht of de Klant daarvan op de hoogte is. In het geval een betalingstermijn wordt overschreden en Klant door Ondernemer wordt aangemaand, is Ondernemer gerechtigd € 10,00 administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van ondernemer tot de klant aan alle verplichtingen uit de overeenkomst en van toepassing zijnde voorwaarden heeft voldaan. Dit geldt ook indien de producten zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. De ondernemer verkrijgt bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ondernemer geleverde goederen. De klant is derhalve niet bevoegd de producten in eigendom over te dragen, of anderszins in het bezit of de macht van derden te brengen, dan wel aan derden te verpanden, of anderszins te bezwaren.

Artikel 16 – Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de ondernemer, onverminderd het recht van de ondernemer om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 17 – Kettingbeding

Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming is de klant verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover de ondernemer voor hun verzuimen.

Artikel 18 – Meerdere partijen

Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen de ondernemer enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 19 – Rechtskracht

Onderhavige algemene voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van de ondernemer geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, voortvloeiende verbintenissen, de plaats van vestiging van de ondernemer zal gelden.
 3. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 21 – Conversie en wijziging

 1. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de ondernemer toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
 2. Ondernemer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen.